องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า โดยการนำของ นายพิทยาคม คะมานิคม นายก อบต.กุดเค้า ร.ต.อ.เรวัต จันทร์หล้า รองนายก นายสรรพยา ศรีพุทธา รองนายก พร้อมกับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมัญจาคีรี อสม. ดำเนินการมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และมีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ จำนวน 37 คน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

นายพิทยาคม คะมานิคม นายก อบต.กุดเค้าพร้อมกับนายสรรพยา ศรีพุทธา รองนายก อบต. ได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ห่างไกลสารเคมี

สัปดาห์ที่ 6 ของการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลกุดเค้า โดยการสอนเรื่องสุขภาพจิตจากโรงพยาบาลมัญจาคีรี

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า นำโดย นายพิทยาคม คะมานิคม พร้อมเจ้าหน้าที่และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลกุดเค้า นำสินค้าผลิตภัณฑ์ในชุมชนแสดงในโครงการขับเคลื่อนงาน อพ.สธ.สืบสานอนุรักษ์ โฮมฮัก รักษ์ทรัพยากร โดย ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หนังสือราชการ สถ.