31 ตุลาคม 2565
มอบถุงยังชีพและรองเท้าบูท องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ และหัวหน้าส่วนราการ ณ ศาลากลางบ้านหนองโน หมู่ 5 ตำบลกุดเค้า ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 53 ราย

เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน พ.ศ.2565 คณะผู้บริหารนำทีมโดยท่านนายกพิทยาคม คะมานิคม สอบต. พร้อมพนักงานและคณะนักเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

#วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาศที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 สำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงเสนอให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในโรงเรียนหนองม่วงหลุบคา
🔸ประธานในพิธีเปิดโดย ท่านนายกพิทยาคม คะมานิคม นายก อบต.กุดเค้า
🔸เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยคุกคามทางสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ ของเด็กนักเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา
🙏🙏ต้องขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร อบต.กุดเค้า คณะคุณครู นักเรียน ตลอดจน จนท.ผู้เที่เกี่ยวข้อง
#งบประมาณ กองทุน สปสช.อบต.กุดเค้า
#งานสาธารณสุข อบต.กุดเค้า

เนื้อหาอื่นๆ...

หนังสือราชการ สถ.