คณะผู้บริหาร


นายประภาส ปรีชาเลิศ

รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

รองนายกและเลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า


ว่าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า


ว่าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า


ว่าง

เลขานุการนายกอบต.กุดเค้า

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า


ว่่าง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

รองประธานสภา


ว่าง

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนกุดเค้า


ว่าง

เลขานุการ

สมาชิกสภาองค์การบรหารส่วนตำบลกุดเค้า


ว่าง

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 1


ว่่าง

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 4


ว่าง

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 5


ว่่าง

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 6


ว่าง

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 7


ว่าง

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 8


ว่าง

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 9


ว่าง

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 10


ว่าง

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 11


ว่าง

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่12


ว่าง

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 13

ว่าง

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 15


ว่าง

สภาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 16


ว่าง

สมาชิกอบต.กุดเค้า หมู่ 17

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page