สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า


ว่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

 

นางอำมอญ แสงชัยภูมิ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

 

จ่าเอกณัฐพร ทะวะระ

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า ระดับต้น

 

พันจ่าเอกธัญพิสิษฐ์ แหวนทองคำ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

นางกาญจณา  เมืองคำ

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นายสุราช  อุปศรี

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

นายพระคุ้มครอง  อุดม

นักวิเคราะห์นโบายและแผน ชำนาญการ

จ่าเอกภาคภูมิ  สูงภูเขียว

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน

นางสาววานิชย์  สีขุลี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นางสาวบุณยานุช สุทมา

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโบายและแผน

นางสาวสุพัตรา  ตู้บุดดา

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางสาวจุรีรัตน์  รุ่งวงษ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นายทูล  ลาภศึก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายธีระพงษ์ รอบคอบ

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นายวุฒิพงษ์ โลหะกุล

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ปฏิบัติงาน

นายไพบูลย์ น้อยตำแย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเจ้าป้องกัน

นายสงวน แก้วสมจันทร์

พนักงานดับเพลิง

นายณัฐวุฒิ โฉมยงค์

พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

นายชุมพล จำปาน

พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

นายบัญชา เส็งลา

พนักงานขับรถ

นายพิพัฒน์  มนัสไธสง

พนักงานประจำรถขยะ

นายเชาวเรศ สอนสมนึก

พนักงานประจำรถขยะ

นายราชัน หล้าปุย

พนักงานประจำรถขยะ

นายพงศักดิ์ เนืองชมภู

พนักงานรถประรถขยะ

นายเจษฎา สีหานู

พนักงานประจำรถขยะ

นายยอดชาย โสภาพรม

พนักงานประจำรถขยะ

นายพายุ น้อยตำแย

นักการภารโรง

 

นายมานิต สุทะมา

ตกแต่งสวน

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.