สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า


นายประภาส ปรีชาเลิศ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า ระดับต้น

 

ว่าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

 

จ่าเอกณัฐพร ทะวะระ

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า ระดับต้น

 

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

นางกาญจณา  เมืองคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นายสุราช  อุปศรี

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

นายพระคุ้มครอง  อุดม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโบายและแผน ชำนาญการ

จ่าเอกภาคภูมิ  สูงภูเขียว

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน

นางสาววานิชย์  สีขุลี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นางสาวทิพวรรณ์ สุทมา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโบายและแผน

นางสาวสุพัตรา  ตู้บุดดา

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

นางสาวจุรีรัตน์  รุ่งวงษ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นายทูล  ลาภศึก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายธีระพงษ์ รอบคอบ

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

นายวุฒิพงษ์ โลหะกุล

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ปฏิบัติการ

นายไพบูลย์ น้อยตำแย

พนักงานดับเพลิง

นายสงวน แก้วสมจันทร์

พนักงานดับเพลิง

นายกฤษฎา อนักทัศน์

พนักงานขับรถ

นายศิววัชร ทะวะระ

พนักงานขับรถ

นายบัญชา เส็งลา

พนักงานขับรถ

นายพิพัฒน์  มนัสไธสง

พนักงานประจำรถขยะ

นายเชาวเรศ สอนสมนึก

พนักงานประจำรถขยะ

นายราชัน หล้าปุย

พนักงานประจำรถขยะ

นายพงศักดิ์ เนืองชมภู

พนักงานรถประรถขยะ

นายเจษฎา สีหานู

พนักงานประจำรถขยะ

นายยอดชาย โสภาพรม

พนักงานประจำรถขยะ

นายภูมรินทร์ พุทละ

คนสวน

นายพายุ น้อยตำแย

นักการภารโรง

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page