สภาพทั่วไปของตำบล

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลกุดเค้าเป็นหนึ่งใน  8  ตำบลของอำเภอมัญจาคีรี  โดยได้จัดตั้งเป็นจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  มีเนื้อที่  68  ตารางกิโลเมตร  ประมาณ  43,000  ไร่ มีสภาพลาดจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก   มีสภาพโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขัง พื้นที่โดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขัง   เป็นที่ลาดเอียงไปทางริมแม่น้ำชี มีความสูงเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 160 - 242 เมตร   พื้นดินส่วนใหญ่มีเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย   มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  เป็นเขตเงาฝนเขาภูเม็งบังเมฆฝน  ทำให้มีฝนตกน้อย  มีแหล่งน้ำในพื้นที่  คือ  แม่น้ำชี  บึงกุดเค้า  อ่างเก็บน้ำห้วยยาง  หนอง  และลำห้วยต่างๆ

อาณาเขตตำบล

          ทิศเหนือ          ติดต่อกับ      ทต. นาข่า ,อบต. สวนหม่อน

          ทิศใต้             ติดต่อกับ      ทต. นาแพง    อำเภอโคกโพธิ์ชัย

          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ      บ้านท่านางเลื่อน   อำเภอชนบท

          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ      ทต. นาข่า

การคมนาคม

เส้นทางการคมนาคมของตำบลกุดเค้า

          -  ถนนติดต่อระหว่างตำบลกุดเค้ากับอำเภอมัญจาคีรีเป็นถนนลาดยางเชื่อมระหว่างอำเภอชนบทและ อำเภอบ้านไผ่ ตามทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  229  ระยะทาง  23  กิโลเมตร

          -  ถนนติดต่อระหว่าง ตำบลกุดเค้า เป็นถนนลาดยาง เชื่อมระหว่างอำเภอพระยืนและอำเภอเมืองขอนแก่น ทางหลวงหมายเลข  2057  ระยะทาง  55  กิโลเมตร

          -  ถนนติดต่อระหว่างตำบลกุดเค้าเป็นถนนลาดยางเชื่อมระหว่างอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 30 กิโลเมตร

          -  ถนนติดต่อระหว่าง ตำบลกุดเค้าเป็นถนนลาดยางเชื่อมระหว่างตำบลนาข่า ตำบลนางาม และตำบลคำแคน ระยะทาง 20 กิโลเมตร

          -  ถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กการการติดต่อสัญจรสู่อำเภอไปมาสะดวก

 

          -  ถนนลูกรังติดต่อสู่อำเภอยังไม่สะดวก คือ เส้นทาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองโน  หมู่ที่ 8 บ้านดอนยูง หมู่ที่10 บ้านหนองหญ้าข้าวนกช่วงฤดูฝน ผิวถนนเป็นหลุม บ่อทำให้การสัญจรไม่สะดวก

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.