สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

สภาพทั่วไปของตำบล

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลกุดเค้าเป็นหนึ่งใน  8  ตำบลของอำเภอมัญจาคีรี  โดยได้จัดตั้งเป็นจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  มีเนื้อที่  68  ตารางกิโลเมตร  ประมาณ  43,000  ไร่ มีสภาพลาดจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก   มีสภาพโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขัง พื้นที่โดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขัง   เป็นที่ลาดเอียงไปทางริมแม่น้ำชี มีความสูงเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 160 - 242 เมตร   พื้นดินส่วนใหญ่มีเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย   มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  เป็นเขตเงาฝนเขาภูเม็งบังเมฆฝน  ทำให้มีฝนตกน้อย  มีแหล่งน้ำในพื้นที่  คือ  แม่น้ำชี  บึงกุดเค้า  อ่างเก็บน้ำห้วยยาง  หนอง  และลำห้วยต่างๆ

อาณาเขตตำบล

                ทิศเหนือ                ติดต่อกับ      ทต. นาข่า ,อบต. สวนหม่อน

                ทิศใต้                      ติดต่อกับ      ทต. นาแพง    อำเภอโคกโพธิ์ชัย

                ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ      บ้านท่านางเลื่อน   อำเภอชนบท

                ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ      ทต. นาข่า

การคมนาคม

เส้นทางการคมนาคมของตำบลกุดเค้า

                -  ถนนติดต่อระหว่างตำบลกุดเค้ากับอำเภอมัญจาคีรีเป็นถนนลาดยางเชื่อมระหว่างอำเภอชนบทและ อำเภอบ้านไผ่ ตามทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  229  ระยะทาง  23  กิโลเมตร

                -  ถนนติดต่อระหว่าง ตำบลกุดเค้า เป็นถนนลาดยาง เชื่อมระหว่างอำเภอพระยืนและอำเภอเมืองขอนแก่น ทางหลวงหมายเลข  2057  ระยะทาง  55  กิโลเมตร

                -  ถนนติดต่อระหว่างตำบลกุดเค้าเป็นถนนลาดยางเชื่อมระหว่างอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 30 กิโลเมตร

                -  ถนนติดต่อระหว่าง ตำบลกุดเค้าเป็นถนนลาดยางเชื่อมระหว่างตำบลนาข่า ตำบลนางาม และตำบลคำแคน ระยะทาง 20 กิโลเมตร

                -  ถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กการการติดต่อสัญจรสู่อำเภอไปมาสะดวก

                -  ถนนลูกรังติดต่อสู่อำเภอยังไม่สะดวก คือ เส้นทาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองโน  หมู่ที่ 8 บ้านดอนยูง หมู่ที่10 บ้านหนองหญ้าข้าวนกช่วงฤดูฝน ผิวถนนเป็นหลุม บ่อทำให้การสัญจรไม่สะดวก

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ

         ตำบลกุดเค้ามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ดังนี้              

1. บึงกุดเค้าสวยงามตา เป็นบึงขนาดใหญ่มีพื้นที่ 5,316-3-85  ไร่ 

2. อุทยานกล้วยไม้ป่าพันธุ์ช้างกระธรรมชาติ ณ วัดป่ามัญจาคีรี ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 13

3. อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ทิวทัศน์ธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่10

4. อุโบสถวัดบ้านบัว (วัดสระทอง)  อายุ  200  ปี ตั้งอยู่ ม.1

5. โบราณสถานโนนศิลาเลข   ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 13

สภาพทางเศรษฐกิจ

                อาชีพประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม  ทำนา  ไร่อ้อย  มันสำประหลัง อาชีพรองเลี้ยงสัตว์ขายตู้กับข้าว  ตู้ใส่เสื้อผ้า  ทำที่นอน  สร้างโรงสีขนาดเล็ก

                พืชเศรษฐกิจ  สัตว์เศรษฐกิจ

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบลกุดเค้า ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันสำประหลัง

และ อ้อยโรงงาน และปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ซึ่งพืชแต่ละชนิดมีปริมาณ และลักษณะการผลิตดังนี้

ข้าวนาปี     มีการปลูกทุกหมู่บ้าน     วัตถุประสงค์หลักปลูกไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือน พื้นที่ถือครองปลูกข้าวนาปี ของตำบลกุดเค้า มีประมาณ 18,892ไร่  ทั้งนี้การเพาะปลูกแต่ละปี พื้นที่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน เริ่มทำการเพาะปลูก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เก็บเกี่ยวปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม ส่วนมากทำนาแบบปักดำ  และข้าวนาหว่านในกรณีที่มีแรงงานน้อยในฤดูการเพาะปลูก มีครัวเรือนปลูกข้าว 18,160 ไร่

ข้าวนาปรัง    ปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูกลดลง           เกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปรัง

ส่วนมากจะเป็นเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมนาปี จึงจะปลูกข้าวนาปรังเพื่อเป็นการเสริมรายได้และบริโภคในครัวเรือน โดยเริ่มทำการเพาะปลูกในเดือน มกราคม เก็บเกี่ยวในเดือนเมษายน มีทั้งการทำนาแบบหว่านและปักดำ  มีพื้นที่เพาะปลูก  143  ไร่

มันสำปะหลัง     มีการปลูก 2 ครั้งคือ ต้นฝน เริ่มปลูกเดือนพฤษภาคม จะเก็บเกี่ยวในเดือนมกราคม       ถึงเดือนเมษายน ของปีถัดไป  และปลูกช่วงปลายฝน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม จะเก็บเกี่ยวของผลผลิตปลูกมากที่หมู่ที่ 1,4,5,6,8,9,10,11,15,17   มีพื้นที่เพาะปลูก  4,080  ไร่

             อ้อยโรงงาน      เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ ที่สำคัญของตำบลกุดเค้า ปลูกมากที่  หมู่ที่ 4,5,6,10,11  มีพื้นที่เพาะปลูก  4,080  ไร่   มีพื้นที่เพาะปลูก   5,410  ไร่

ข้าวโพดฝักสด  เป็นพืชที่เกษตรกรปลูก             ช่วงต้นฝน คือเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน         และ

ปลูกในช่วงฤดูแล้งหลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว  ในพื้นที่มีจุดสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และเขตชลประทาน พื้นที่ปลูกมาก หมู่ที่ 4,5,6,7,8,10,11   พื้นที่ปลูก   361  ไร่

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงการปลูกพืชที่สำคัญของตำบลกุดเค้า

หมู่

ที่

 

ชื่อ

ข้าวนาปี

ข้าวนาปรัง

มันสำปะหลัง

อ้อยโรงงาน

ข้าวโพดฝักสด

ครัว

เรือน

พื้นที่(ไร่)

ครัว

เรือน

พื้นที่

(ไร่)

ครัว

เรือน

พื้นที่

(ไร่)

ครัว

เรือน

พื้นที่

(ไร่)

ครัว

เรือน

พื้นที่

(ไร่)

1

บัว

104

1700

-

-

10

70

8

56

-

-

4

ขุมดิน

71

776

-

-

30

720

8

100

-

-

5

หนองโน

100

1026

-

-

20

1120

150

2477

4

6

6

หลุบคา

70

1946

-

-

15

170

12

50

36

80

7

โจด

180

1985

24

121

-

-

-

-

58

275

8

ดอนยูง

34

429

-

-

8

36

-

-

-

-

9

เขวา

110

1275

-

-

-

-

 

150

-

-

10

หนองหญ้าข้าวนก

95

810

7

22

25

308

2

14

-

-

11

หนองขาม

70

950

-

-

25

65

70

830

-

-

12

หนองม่วง

7

82

-

-

2

35

-

-

-

-

13

หัน

47

1200

-

-

-

-

-

-

-

-

15

เขวา

116

2380

-

-

10

60

-

-

-

-

16

ขุมดิน

100

1980

-

-

20

1350

5

200

-

-

17

บัว

100

1005

-

-

-

-

-

-

-

-

 

รวม

1,077

178,544

31

143

180

4,080

285

5,410

110

361

หมายเหตุ  เฉพาะในเขตรับผิดชอบ  อบต.กุดเค้า                                        ที่มา: สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี

สัตว์เศรษฐกิจ/การเลี้ยงสัตว์  

ในตำบลกุดเค้ามีเกษตรกรที่ เลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่ายเช่น โค กระบือ สุกร มีพ่อค้าเข้า ไปรับ

ชื้อในหมู่บ้านและเลี้ยงเพื่อเป็นอาหาร เช่นเป็ด ไก่

 

 

 

ตารางแสดงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ของตำบลกุดเค้า

 

 

หมู่

ที่

 

บ้าน

ชนิดสัตว์เลี้ยง

 

หมายเหตุ

กระบือ

(ตัว)

โค

(ตัว)

สุกร

(ตัว)

ไก่

(ตัว)

เป็ด

(ตัว)

ห่านและอื่นๆ(ตัว)

1

บัว

70

          20

64

500

100

-

 

4

ขุมดิน

12

125

25

390

280

-

 

5

หนองโน

20

280

13

1500

10

-

 

6

หลุบคา

25

200

30

100

50

-

 

7

โจด

42

42

50

400

     120

-

 

8

ดอนยูง

26

65

47

490

30

-

 

หมู่

ที่

 

บ้าน

ชนิดสัตว์เลี้ยง

 

หมายเหตุ

กระบือ

(ตัว)

โค

(ตัว)

สุกร

(ตัว)

ไก่

(ตัว)

เป็ด

(ตัว)

ห่านและอื่นๆ(ตัว)

9

เขวา

-

212

40

190

90

-

 

10

หนองหญ้าข้าวนก

-

110

32

1,200

13

-

 

11

หนองขาม

34

500

27

580

60

-

 

12

หนองม่วง

8

30

16

280

60

-

 

13

หัน

38

56

-

200

20

-

 

15

เขวา

4

132

30

210

200

-

 

16

ขุมดิน

4

200

9

705

210

-

 

17

บัว

50

18

          20

        150

       50

-

 

 

รวม

333

1,990

403

6,895

1,293

-

 

ที่มา: สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี

 

 

 

 

 

 

 

การใช้ที่ดิน

หมู่

ที่

     

บ้าน

 

การใช้ที่ดิน

 

รวม

การเกษตร

ที่ อยู่อาศัย

ที่สาธารณะ

ป่าไม้

แหล่งน้ำ

1

บัว

1,890

17

91

-

63

2,061

4

ขุมดิน

1,142

30

-

1,996

-

3,168

5

หนองโน

4,452

58

245

-

11

4,766

6

หลุบคา

2,335

32

-

-

-

2,367

7

โจด

2,185

20

1,802

-

178

4,185

8

ดอนยุง

631

8

-

-

2

641

9

เขวา

1,508

38

40

-

41

1,627

10

หนองหญ้าข้าวนก

1,175

45

57

-

3,500

4,777

11

หนองขาม

1,947

38

376

-

43

2,404

12

หนองม่วง

304

10

-

-

-

314

13

หัน

1,213

37

-

-

-

1,250

15

เขวา

2,792

42

-

-

-

2,834

16

ขุมดิน

3,226

39

-

-

-

3,265

17

บัว

1,075

28

-

-

-

1,103

 

รวม

25,875

442

2,611

1,996

4143

35,057

                                                                                                             ที่มา: สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี

 

ปริมาณผลผลิต

    - ปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบลกุดเค้า (ตามข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจ)

   - ปริมาณการเลี้ยงสัตว์ / การเลี้ยงสัตว์น้ำของตำบลกุดเค้า (ตามข้อมูลการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ)

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงผลผลิตจากพืชและสัตว์ 

 

ชนิด

 

พื้นที่ / จำนวน

ผลผลิตเฉลี่ย

ผลผลิตรวม

หมายเหตุ

ข้าวนาปี

18,160

450 กก./ไร่

8,172 ตัน / ปี

 

ข้าวนาปรัง

143

700 กก./ไร่

100 ต้น / ปี

 

มันสำปะหลัง

4,080

2,000 กก./ไร่

8,160 ตัน / ปี

 

อ้อยโรงงาน

5,410

10,000 กก./ไร่

5,410 ตัน / ปี

 

ข้าวโพดฝักสด

361

2,000  กก./ไร่

722  ตัน/ปี

 

โคเนื้อ

2,122 ตัว

-

2,122 ตัว

 

กระบือ

403 ตัว

-

303 ตัว

 

สุกร

          490 ตัว

-

490 ตัว

 

ที่มา: สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี

ข้อมูลด้านสังคม

  เขตการปกครองจำนวนหมู่บ้านมี  17  หมู่บ้า                                                                        

หมู่  1  บ้านบัว                                    ผู้ปกครองชื่อ        นายแพง    เดชบำรุง             ผู้ใหญ่บ้าน                                                      

หมู่  4  บ้านขุมดิน                              ผู้ปกครองชื่อ        นายเกษม    ตู้บุดดา               ผู้ใหญ่บ้าน                           

หมู่  5  บ้านหนองโน                        ผู้ปกครองชื่อ        นายบุญมี   จินรัตน์                ผู้ใหญ่บ้าน                                 

                หมู่  6  บ้านหลุบคา                            ผู้ปกครองชื่อ        นายพีร  ใสจูง                         ผู้ใหญ่บ้าน                                               

หมู่  7  บ้านโจด                                  ผู้ปกครองชื่อ        นายสุรพงษ์  ศรีไสว              ผู้ใหญ่บ้าน                                                              

              หมู่  8  บ้านดอนยูง                          ผู้ปกครองชื่อ        นายประดิษฐ์  สายทอง         ผู้ใหญ่บ้าน                                   

                หมู่  9  บ้านเขวา                                ผู้ปกครองชื่อ        นายปรีชา  ช่างภา                  ผู้ใหญ่บ้าน                                                

หมู่  10  บ้านหนองหญ้าข้าวนก      ผู้ปกครองชื่อ        นายพิเชษฐ  ก้านจันทรา      ผู้ใหญ่บ้าน                                            

หมู่  11  บ้านหนองขาม                    ผู้ปกครองชื่อ        นายจงกล  ไชยศรี                  ผู้ใหญ่บ้าน                                    

                หมู่  12  บ้านหนองม่วง                   ผู้ปกครองชื่อ        นางขวัญจิตร  มัญจาวงษ์      ผู้ใหญ่บ้าน                                    

หมู่  13  บ้านหัน (บางส่วน)            ผู้ปกครองชื่อ        นางพร  ไชยศรี                      ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่  15  บ้านเขวา                              ผู้ปกครองชื่อ        นายปรีชา     ช่างภา              กำนัน                          

หมู่  16  บ้านขุมดิน                            ผู้ปกครองชื่อ        นายบุญจันทร์  สานนท์        ผู้ใหญ่บ้าน              

หมู่  17  บ้านบัว                                  ผู้ปกครองชื่อ        นายประยุทธ  แสนเสาร์       ผู้ใหญ่บ้าน                          

หมายเหตุ    หมู่ 2 บ้านหัน   หมู่ 3 บ้านหัน  หมู่ 13(บางส่วน) บ้านหัน  หมู่ 14 บ้านหัน  อยู่ในเขตเทศบาล

 

จำนวนประชากรและ ครัวเรือน

จำนวนประชากร   ตำบลกุดเค้ามีประชากรทั้งหมด   8,911  คน แยกเป็น         

                ประชากรชาย                       4,478                      คน

                ประชากรหญิง                     4,233                      คน

                โดยแยกเป็นรายหมู่บ้านได้ดังนี้

หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

ประชากร 

(ชาย)

ประชากร

  (หญิง)

รวม

บ้านบัว

155

264

281

545

บ้านขุมดิน

169

318

313

631

บ้านหนองโน

230

419

469

888

บ้านหลุบคา

184

451

486

937

บ้านโจด

333

617

652

1,269

บ้านดอนยูง

44

103

91

194

บ้านเขวา

192

276

267

543

บ้านหนองหญ้าข้าวนก

114

201

208

409

บ้านหนองขาม

98

214

217

431

บ้านหนองม่วง

160

319

315

634

บ้านหัน

98

113

103

216

บ้านเขวา

189

329

318

647

บ้านขุมดิน

142

254

256

510

บ้านบัว

150

283

296

579

รวม

2,258

4,478

4,433

8,911

                ที่มา...ฝ่ายทะเบียนอำเภอมัญจาคีรี

 

 

 

 

 

 

 

4.  ด้านการศึกษา

                     โรงเรียนประถมศึกษา           7  แห่ง

โรงเรียน

จำนวนนักเรียน

อนุบาล

. 1

. 2

. 3

. 4

. 5

. 6

รวม

หมายเหตุ

1

2

บ้านโจด

14

12

3

11

10

14

9

15

88

 

บ้านหนองขามบ่อหิน

6

7

7

3

5

2

3

4

37

 

หนองโนประชานุเคราะห์

9

8

2

9

3

5

5

7

48

 

บ้านหนองม่วงหลุบคา

14

17

8

13

9

8

13

12

94

 

บ้านขุมดิน

12

8

10

12

6

6

15

9

78

 

บ้านเขวา

4

2

3

3

8

5

5

7

37

 

บ้านบัว

14

6

11

4

9

2

4

10

60

 

ห้วยยางมัญจาคีรี

3

3

4

2

5

2

2

2

23

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

44

-

-

-

-

-

-

-

44

 

รวม

120

63

48

57

55

44

56

66

509

 

               

                     โรงเรียนขยายโอกาส                                  2  แห่ง    

                      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                      1  ศูนย์   

                     โรงเรียนอาชีวะ                           1  แห่ง  วิทยาลัยเกษตรละเทคโนโลยีขอนแก่น

                2.  สถาบันและองค์การทางศาสนา

                     วัด / สำนักสงฆ์             14       แห่ง

                     มัสยิด                               -   ไม่มี

                     โบสถ์                              -       ไม่มี

                      ศาลเจ้า(จีน)                    -       ไม่มี

โครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคมการเดินทางสู่ตัวอำเภอที่ยังไม่สะดวก  คือ  เส้นทาง  หมู่ 5  หมู่  8หมู่  10   หมู่  11

                การไฟฟ้า  ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  แต่ยังมีความต้องการขยายให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน

                ระบบประปาภูมิภาค หมู่ 1,7,9,12,13,15,4,16  แต่ยังขยายเขตไม่ครบทุกครัวเรือน

                ประปาผิวดิน/บาดาล   หมู่  4,5,6,8,10,11,16  แต่ยังไม่ได้มาตรฐาน อย.

                สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า      2  แห่ง  บ้านโจด    หลุบคา     

    ทรัพยากรน้ำ 

แหล่งน้ำที่สำคัญของตำบลกุดเค้าได้แก่

                1.   แม่น้ำชี ไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออกของตำบลกุดเค้า      เป็นเส้นแบ่งระหว่างเขตอำเภอมัญจาคีรี กับอำเภอชนบท  อำเภอแวงใหญ่    จังหวัดขอนแก่นหมู่บ้านที่ได้ใช้ประโยชน์  หมู่ที่ 5,6,7,11

2.  บึงกุดเค้า มีพื้นที่ประมาณ  5316-3-85 ไร่       เป็นบึงขนาดใหญ่ใช้ประโยชน์ร่วมกับตำบล

สวนหม่อน ปัจจุบันหน่วยงานราชการได้ขุดลอกและทำคันคูกั้นกันน้ำท่วมและเก็บน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและประมง ใช้ประโยชน์ ในตำบลกุดเค้า  หมู่ที่ 2,3,7,13,14

3.  อ่างเก็บน้ำห้วยยางมีพื้นที่   3,805    ไร่  ความจุปริมาณน้ำ  3019780ลบ.ม.  

เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ใช้ประโยชน์ร่วมกับตำบลนาข่า  ใช้เพื่อการเกษตรและประมงตลอดปี 

ใช้ประโยชน์ ในตำบลกุดเค้า หมู่ที่1,4,8,9,10,15,16

4.  หนองลุมพุก              มีพื้นที่  23-3-31.6    ไร่                   ใช้ประโยชน์ หมู่ที่     1,17

5.  หนองแปน                มีพื้นที่  9-3-34         ไร่     ใช้ประโยชน์  หมู่ที่   1,17

6.  หนองบัว                  มีพื้นที่  30-1-32.7    ไร่                   ใช้ประโยชน์  หมู่ที่   1,17

7.  หนองไผ่                    มีพื้นที่  5-0-07         ไร่                  ใช้ประโยชน์ หมู่ที่     4

8.  หนองขุมดิน             มีพื้นที่  530-08        ไร่                   ใช้ประโยชน์ หมู่ที่     4

9.  หนองฝายใหม่            มีพื้นที่  128-1-64     ไร่                   ใช้ประโยชน์  หมู่ที่    5

10.  หนองโดน               มีพื้นที่  30-3-93.2    ไร่     ใช้ประโยชน์  หมู่ที่   5

11.  หนองข่าน้อย            มีพื้นที่  74-3-44.8   ไร่                    ใช้ประโยชน์ หมู่ที่     5

12.  หนองโสกปลาเข็ง     มีพื้นที่  15-2-17      ไร่                   ใช้ประโยชน์  หมู่ที่   6

13.  หนองไคร่นุ่น           มีพื้นที่  79-3-19      ไร่                   ใช้ประโยชน์หมู่ที่      7

14.  หนองกุดอ้อ            มีพื้นที่   81-1-84     ไร่                    ใช้ประโยชน์  หมู่ที่   7

15.  หนองกุดอี่หล้า         มีพื้นที่  11-2-17      ไร่                    ใช้ประโยชน์  หมู่ที่    7

16.  หนองกุดน้ำใส          มีพื้นที่   7-3-93        ไร่                  ใช้ประโยชน์ หมู่ที่     7

17.  หนองเฮีย               มีพื้นที่   1-3-67        ไร่                   ใช้ประโยชน์ หมู่ที่     8

18.  หนองเบ็น                มีพื้นที่   14-2-80     ไร่                    ใช้ประโยชน์ หมู่ที่    11

19.  กุดน้ำไส                มีพื้นที่   16-2-64       ไร่                   ใช้ประโยชน์ หมู่ที่    11

20.  หนองผือ                มีพื้นที่  14-2-05      ไร่    ใช้ประโยชน์ หมู่ที่    11

21.  หนองบะโฮ            มีพื้นที่   260-3-80.0 ไร่                    ใช้ประโยชน์ หมู่ที่    11

              22.  ห้วยแช่กอย                  --                                  ใช้ประโยชน์ หมู่ที่    9

23.  ห้วยซัน                        --                                          ใช้ประโยชน์ หมู่ที่    5

24   ห้วยนกเอี้ยง                 --                                           ใช้ประโยชน์ หมู่ที่    1, 17

ทรัพยากรป่าไม้

 

                ศักยภาพในองค์การบริหารส่วนตำบล

                คณะผู้บริหาร

                                1.  นายสมสิน  เชื้อวงษ์                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                                2.  นายสำเริง   ตู้บุดดา                      รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                                3.  นายสุนทร  สีราษฏร์                    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                                4.  นายวิเชียร  ต่วนค่ำ                       เลขานุการนายกฯ

                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล           จำนวน        28    คน

               

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

 

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

นายประจักษ์  เฉียวกลาง

ประธานสภา ฯ

15

นายเคน   คงพา

ส.อบต.ม.9

2

นายชัชวาลย์     นรมาตย์

 

รองประธานสภา

16

นายสวัส   บัวสี

ส.อบต.ม.9

3

นายไพทูลย์    สิมมา

ส.อบต.ม.1

17

นายแพงดี    พ้องเสียง

ส.อบต.ม.10

4

นางบุญถม     ทัดเที่ยง

ส.อบต.ม.1

18

นายเฮียง    อุปฮาด

ส.อบต.ม.10

5

นายบุญโฮม  นาเหล็ก

ส.อบต.ม.4

19

นายสีดา  อบมาสุ่ย

ส.อบต.ม.11

6

นายเลิศวิไล พืชผักหวาน

ส.อบต.ม.4

20

นายวิชาญ   ภูมิพัฒน์

ส.อบต.ม.11

7

นายพิชัย  โกจารย์ศรี

     ส.อบต.ม.13

21

นายณัฐวุฒิ  โฉมยงค์

ส.อบต.ม.12

8

นายบุญชู  สกุลอินทร์

ส.อบต.ม.5

22

นายไล          นาโพธิ์

ส.อบต.ม.13

9

นายหนูฤทธิ์  คำชา

ส.อบต.ม.6

23

นายสมาท    ปานเนาว์

ส.อบต.ม.15

10

นายนิการ    สุขเขียว

ส.อบต.ม.6

24

นายกมล     ไชยศรี

ส.อบต.ม.15

11

นายนิวรณ์     สีราษฎร์

ส.อบต.ม.7

25

นายประสาท    บัวพาภูเขียว

ส.อบต.ม.16

12

นางสมทรง  ศรีไสว

ส.อบต.ม.7

26

นายทองหมัง  พวงดอกไม้

ส.อบต.ม.16

13

นายวิทยา     ตู้บุดดา

ส.อบต.ม.8

27

นายศักดิ์ดา  ทองน้อย

ส.อบต.ม.17

14

นายสมคิด  โคตรยอด

ส.อบต.ม.8

 

28

นายกิ่งไผ่   เชื้อแวงดี

ส.อบต.ม.17

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างจำนวนทั้งสิ้น                    จำนวน        40     คน

                                พนักงานส่วนตำบล                           จำนวน        19    คน

                                ลูกจ้างประจำ                                       จำนวน        1        คน

                                ลูกจ้าง                                                   จำนวน        20     คน

แบ่งเป็น   4  ส่วน  ดังนี้

  1.  สำนักปลัด                                    จำนวน        23      คน

พนักงานส่วนตำบล

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

นายประภาส           ปรีชาเลิศ

ปลัด  อบต.

2

นางลักษิกา             นรมาตย์

รองปลัด  อบต

3

จ่าเอกณัฐพร           ทะวะระ

หัวหน้าสำนักปลัด

4

นายสุราช                อุปศรี

นักพัฒนาชุมชน

5

นายพระคุ้มครอง    อุดม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

6

นางกาญจนา           เมืองคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

7

นางสุรัมพา             ภารมาตย์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

8

นายวุฒิพงษ์           โลหะกุล

เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

9

นายทูล                   ลาภศึก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ

10

นายภูมรินทร์         พุทละ

ตกแต่งสวนสวน

11

นายกองมี              จูมพลา

พนักงานขับรถยนต์

12

นายบัญชา              เส็งลา

พนักงานขับรถยนต์

13

นายไพบูลย์           น้อยตำแย

พนักงานดับเพลิง

14

นายเชาวเลศ         สอนสมนึก

คนงานทั่วไป

15

นายพงศักดิ์           เนืองชมภู

คนงานทั่วไป

16

นางธนิญา             จุลยะโชค

คนงานทั่วไป

17

นางสาวทับทิม     เชื้อวงษ์

ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

18

นายกฤษฎา           อนัคทัศน์

พนักงานขับรถยนต์

19

จ.อ.ภาคภูมิ          สูงภูเขียว

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

20

นางสาววานิชย์    สีขุลี

ผู้ช่วย จพน.พัฒนาชุมชน

21

นายสงวน             แก้วสมจันทร์

พนักงานทั่วไป

22

23

นายพิพัฒน์           มนัสไธสง

นายเจษฎา             สีหานู

พนักงานทั่วไป

พนักงานทั่วไป

 

 

 


2.  ส่วนการคลัง                  จำนวน        9        คน

 

พนักงานส่วนตำบล

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

นางวงษ์พระจันทร์   แหลมคม

ผู้อำนวยการกองคลัง

2

นางพัชรี                   แหลมคม

นักวิชาการเงินและบัญชี

3

นางสุมาลี                 อนักทัศน์

เจ้าพนักงานพัสดุ

4

นางสาวสุภาพร        รุ่งวงษ์

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

5

นายไพบูลย์             มูลศรี

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

6

นางสาวนฤมล         สงมูลนาค

ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

7

นางสาวจิราภรณ์   จันธนะสมบัติ

ผช.เจ้าหน้าพัสดุ

8

นางสาวจริยา    กางทา

ผช.จัดเก็บรายได้

9

นางประภาลักษณมิ์  เจริญโสภารัตน์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

3.  ส่วนโยธา                         จำนวน       6         คน

พนักงานส่วนตำบล

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

นายสุวิทย์          นามพิลา

หัวหน้าส่วนโยธา

2

นายหนูนา         นามคุณ

พนักงานสูบน้ำ

3

นายศุภนิมิต      รู้สมกาย

นายช่างโยธา

4

นายสมจิตร        แสนหล้า

คนงานสูบน้ำ

5

นายพิชญานันท์  พันธุ์รัตน์

ผช.ช่างสำรวจ

6

จ.อ.ทินกฤต    โสภาพรม

ธุรการ

4.  ส่วนการศึกษา                                จำนวน        5        คน

 พนักงานส่วนตำบล

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

นางสาวมริวรรณ  อัศวภูมิ

หัวหน้าส่วนการศึกษา

2

นางสาวพิณพิมพ์  กองพันธ์

นักวิชาการศึกษา

3

นางคำกอง  หล่มเหลา

ครูผู้ดูแลเด็ก

4

นางอุมาพร  มาตโค

ครูผู้ดูแลเด็ก

5

นายสำราญ    หารสูงเนิน

ภารโรงศูนย์เด็กเล็ก

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.