องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า จำนวน 14 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมาย ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 มีประธานสภา 1 คน และรองประธาน 1 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิก สภาอบต.ตามมติของสภาอบต. มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. อำนาจเกี่ยวกับการนิติบัญญัติ

2. อำนาจในการควบคุมฝ่ายบริหาร (นายกอบต.)

     2.1 ตั้งกระทู้ถามกรณีสมาชิก (สอบต.) สงสัยการบริหารงานของนายกเทศมนตรีที่ส่อไปทางจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน

     2.2 เปิดอภิปรายต่อนายกอบต.ซึ่งถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติงานไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่และความประพฤติเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง 

3. อำนาจการอนุมัติงบประมาณประจำปีก่อนที่นายกอบต.จะดำเนินการใดในแต่ละปี ต้องนำงบฯ เข้าขออนุมัติต่อสภาอบต. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพราะสภาอบต.โดยสมาชิกทุกคน เป็นตัวแทนของประชาชนในเขตอบต. สามารถควบคุมการจัดหารายได้ การใช้เงิน (ภาษี) ของประชาชน มิให้นายกอบต. (ฝ่ายบริหาร) นำไปใช้จ่ายในทางไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนหรือใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ทั้งนี้ สภาอบต.มีอำนาจปรับ - ลด งบประมาณฯ ได้ตามที่กฎหมายกำหนด หากโครงการงบประมาณฯ ตั้งงบสูงอย่างผิดปกติ

หน้าที่หลักของสมาชิกสภาอบต.

1) รับทราบนโยบายของผู้บริหารอบต. จากการรับฟังการแถลงนโยบาย แม้ว่าสมาชิกสภาอบต.จะไม่สามารถลงมติไว้วางใจได้ก็ตาม แต่สมาชิกสภาฯ ก็สามารถซักถามและอภิปรายนโยบายที่แถลงนั้นได้ ซึ่งจะเกิดผลขึ้นได้ในหลายประการ ได้แก่

     ก. สมาชิกสภาอบต.ในฐานะตัวแทนของอบต.พึงรับทราบว่านายกอบต.มีวิธีการหรือแนวทางในการบริหารงานอบต.อย่างไรบ้าง ซึ่งก็จะเป็นการผูกมัดให้นายกอบต.ต้องบริหารงานเป็นไปตามนโยบายที่แถลงต่อสภาอบต.

     ข. สมาชิกสภาอบต.สามารถซักถามและอภิปรายนโยบายของนายกอบต.ในแง่มุมต่างๆ อย่างกว้างขวางทำให้การทำงานมีความโปร่งใสมากขึ้น ตลอดจนการทำงานจะมีความรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนยิ่งขึ้น

     ค. สมาชิกสภาอบต.สามารถตรวจสอบการทำงานของนายกอบต.ว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายหรือไม่ อันอาจจะใช้เป็นช่องทางในการถอดถอนออกจากตำแหน่งได้

     ง. นายกอบต.ได้มีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาอบต. เพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารงานอบต.

2) การตรวจตราข้อบัญญัติต่างๆ (ข้อบัญญัติในกิจการของสภาหรือข้อบัญญัติงบประมาณ) ที่จะกล่าวต่อไป

3) การควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหาร โดยวิธีการต่อไปนี้ ก. การเสนอญัตติ ข. การตั้งกระทู้ถามผู้บริหารอบต. (นายกอบต.,รองนายกอบต.) ค. การอภิปราย ง. การแปรญัตติ จ. การแต่งตั้งคณะกรรมการ (กรรมการสามัญประจำสภาและคณะกรรมการวิสามัญ)

4) การให้ความเห็นชอบ ในเรื่องต่อไปนี้

     ก. การให้ความเห็นชอบในเรื่องของญัตติที่เสนอในที่ประชุมสภาอบต.เพื่อพิจารณา

     ข. การให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัติงบประมาณของอบต. (ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีและข้อบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม)

5) มีมติให้สมาชิกสภาอบต.พ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 19 (7) แห่งพระราชบัญญัติอบต. (ฉบับที่ 12) โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่อบต.หรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาอบต. โดยมีสมาชิกสภาอบต.จำนวนไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนสมาชิกสภาอบต.ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาอบต.พิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนสมาชิกสภาอบต.ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สภาอบต.มีมติ

6) มีมติให้ประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต.พ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 20 ทวิ (4) แห่งพระราชบัญญัติอบต. (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ที่บัญญัติ สภาอบต.มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง โดยเห็นว่า มีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่งหรือสภาอบต.ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติการ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ โดยมีสมาชิกสภาอบต.จำนวนไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนสมาชิกสภาอบต.ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาอบต.พิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนสมาชิกสภาอบต.ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่สภาอบต.มีมติ

7) หน้าที่อื่นๆ อีกหลายบทบาทเช่น การแก้ไขปัญหาข้อเดือดร้อนของประชาชนด้านต่างๆ การดูแลทุกข์ของประชาชนทั่วๆ ไป การเป็นผู้นำให้ท้องถิ่น การรักษาผลประโยชน์ให้ท้องถิ่น การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเป็นที่พึ่งและศูนย์รวมจิตใจของท้องถิ่น เป็นต้น

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.