วิสัยทัศน์ (Vision)

 

ศูนย์รวมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่สากล

 

พัฒนาชีวิตและชุมชนสู่ความเป็นเลิศ

 


พันธกิจ (Mission)

1.  แก้ไขปัญหาความยากจน

2.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

3.  อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

4.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรม

5.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ส่งเสริมให้เป็นเมืองน่าอยู่

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.